Bootstrap 基础教程 PDF 高清电子书 免费下载 完整版 在线阅读- 高飞网
Bootstrap 基础教程

Bootstrap 基础教程

贺臣
Bootstrap
浏览人数:214
读者:                     ...
  Bootstrap 是一个基于HTML 5 和CSS 3 的前端开发框架,它提供了较为丰富的Web 组件,能够快速制作一个漂亮的Web 页面。
  《Bootstrap 基础教程》主要围绕Bootstrap 框架,讲述了Bootstrap 布局、Bootstrap 表单元素、Bootstrap 导航、Bootstrap内置组件、Bootstrap 对JavaScript 的支持,以及HTML 5 和CSS 3 的一些基础知识等。《Bootstrap 基础教程》是为从未接触过Bootstrap 但又想了解学习Bootstrap 技术的读者而编写的,适合以下人群阅读:
  熟悉JSP、PHP、ASP.NET 等后端Web 技术的开发人员;
  对HTML 和CSS 有一定了解的UI 设计师;
  对移动Web 开发有浓厚兴趣的开发者;
  有一定JavaScript(jQuery)开发经验的前端开发人员。

第一部分Bootstrap布局    
1Bootstrap是什么    
1.1Bootstrap简述    
1.2如何使用Bootstrap    
1.3包含内容    
1.4简单模板    
1.5简单实例    
2网格系统    
2.1实现原理    
2.2工作原理    
2.3基本用法    
2.4列偏移    
2.5列排序    
2.6列嵌套    
3排版    
3.1标题    
3.1.1大标题    
3.1.2小标题    
3.2段落    
3.3mark标签    
3.4del和s标签    
3.5ins和u标签    
3.6strong和b标签    
3.7em和i标签    
3.8文本对齐方式    
3.9字母大小写    
3.10abbr标签的title属性    
3.11引用样式    
3.12列表    
3.12.1有序列表和无序列表    
3.12.2去点列表    
3.12.3内联列表    
3.12.4定义列表    
3.12.5水平列表    
3.13代码    
3.14表格    
3.14.1基础表格    
3.14.2斑马线    
3.14.3表格边框    
3.14.4高亮行    
3.14.5紧凑型表格    
3.14.6响应式表格    
第二部分Bootstrap表单元素    
4表单    
4.1基础表单    
4.1.1基本实例    
4.1.2内联表单    
4.1.3水平表单    
4.2输入框    
4.3下拉框    
4.4文本域    
4.5多选框和单选框    
4.6表单焦点    
4.7表单禁用    
4.8验证样式    
4.8.1颜色提示    
4.8.2图标提示    
4.8.3文字提示    
4.9元素大小    
4.9.1高度    
4.9.2宽度    
4.10按钮    
4.10.1基本按钮    
4.10.2多标签    
4.10.3按钮风格    
4.10.4按钮大小    
4.10.5块状按钮    
4.10.6激活和禁用    
4.11图片    
44.12图标    
4.13输入框组    
5下拉菜单    
5.1基本用法    
5.2基本原理    
5.3分割线    
5.4菜单标题    
5.5对齐方式    
5.6菜单状态    
6按钮组    
6.1基本按钮组    
6.2工具栏    
6.3按钮组的大小    
6.4嵌套分组    
6.5垂直分组    
6.6等分按钮    
6.7按钮下拉菜单    
第三部分Bootstrap导航    
7导航    
7.1导航基础样式    
7.2选项卡导航    
7.3Pills导航    
7.4垂直导航    
7.5导航状态    
7.6自适应导航    
7.7导航二级菜单    
7.8面包屑导航    
7.9导航条    
7.10导航条的基本用法    
7.11品牌图标    
7.12导航条——表单    
7.13导航条——按钮    
7.14导航条——文本和链接    
7.15导航条中的二级菜单    
7.16固定导航条    
7.17响应式导航条    
7.18反色导航条    
7.19分页导航    
7.20标签和徽章    
第四部分Bootstrap内置组件    
8内置组件    
8.1面板    
8.1.1基础应用    
8.1.2面板的标题和脚注    
8.1.3基础样式    
8.1.4嵌套表格    
8.1.5嵌套列表    
8.2缩略图    
8.3巨幕    
8.4页头    
8.5提示框    
8.6进度条    
8.6.1基础进度条    
8.6.2显示进度    
8.6.3彩色进度条    
8.6.4条纹进度条    
8.6.5堆叠效果    
8.7媒体对象    
8.7.1基本构成    
8.7.2对齐方式    
8.7.3嵌套对象    
8.7.4媒体列表组    
8.8列表组    
8.8.1基础列表组    
8.8.2带徽章的列表组    
8.8.3链接列表组    
8.8.4其他元素的支持    
8.8.5状态设置    
8.8.6列表组主题    
第五部分Bootstrap对JavaScript的支持    
9JavaScript支持    
9.1插件库说明    
9.2编程方式    
9.2.1data—*属性    
9.2.2编程方式API    
9.2.3命名空间冲突    
9.2.4事件    
9.2.5版本    
9.3过渡效果    
9.4对话框    
9.4.1对话框结构    
9.4.2对话框的特点    
9.4.3弹出框触发方式    
9.4.4过渡效果    
9.4.5触发参数data—*    
9.4.6JavaScript触发——参数    
9.4.7JavaScript触发——方法    
9.4.8JavaScript触发——事件    
9.5下拉菜单    
9.5.1声明式触发    
9.5.2JavaScript触发    
9.5.3事件    
9.6监听滚动    
9.6.1组件说明    
9.6.2滚动监听实现步骤    
9.6.3声明式触发    
9.6.4JavaScript触发    
9.7Tab选项卡    
9.7.1选项卡的组成    
9.7.2声明式触发    
9.7.3JavaScript触发    
9.7.4Pills导航    
9.7.5过渡效果    
9.7.6事件    
9.8Tip提示    
9.8.1结构    
9.8.2JavaScript触发    
9.8.3data—*属性    
9.8.4JavaScript触发参数    
9.8.5事件    
9.9提示框    
9.9.1alert结构    
9.9.2声明式触发    
9.9.3JavaScript触发    
9.9.4事件    
9.10Popover弹出框    
9.10.1弹出框结构    
9.10.2声明式属性    
9.10.3JavaScript方式触发    
9.10.4事件    
9.11按钮    
9.11.1按钮加载状态    
9.11.2单选按钮    
9.11.3多选按钮    
9.11.4方法    
9.12折叠/手风琴Collapse    
9.12.1结构    
9.12.2声明式触发    
9.12.3方法    
9.12.4事件    
9.13轮播图    
9.13.1轮播图构成    
9.13.2声明式触发    
9.13.3JavaScript触发    
9.13.4事件    
9.14Affix插件    
9.14.1声明属性    
9.14.2JavaScript方法    
9.14.3事件    
第六部分HTML和CSS3的相关知识    
10HTML元素    
10.1表单属性    
10.2Input类型    
10.3HTML5新标签    
10.3.1role属性    
10.3.2header标签    
10.3.3footer标签    
10.3.4nav标签    
10.3.5article标签    
10.3.6section标签    
11CSS3样式    
11.1选择器    
11.1.1完全匹配属性选择器    
11.1.2包含匹配选择器    
11.1.3首字符匹配选择器    
11.1.4末字符匹配选择器    
11.2伪类选择器    
11.3阴影    
11.4背景    
11.5圆角边框    
11.6响应式设计    
11.6.1什么是响应式设计    
11.6.2响应式设计优缺点    
11.6.3Viewport窗口    
11.6.4MediaQueries语法    
12案例    
12.1默认样式的不足    
12.2日历控件的使用    
12.3页面显示代码内容    
12.4表格插件    
12.5图表插件    
附录ABootstrap4.0以及其他    
A.1重大更新    
A.2重要链接地址   
看过本书的人还看过