Chrome扩展及应用开发 PDF 高清电子书 免费下载 完整版 在线阅读- 高飞网
Chrome扩展及应用开发

Chrome扩展及应用开发

C
浏览人数:521
读者:                   ...

					
第1章 初步接触Chrome扩展及应用开发 001   
1.1 认识Chrome扩展及应用 002   
1.2 应用与扩展的区别 003   
1.3 我的第一个Chrome扩展 004   
1.4 Manifest文件格式 008   
1.5 DOM简述 011   
1.6 调试方法与代码质量 013   
第2章 Chrome扩展基础 016   
2.1 操作用户正在浏览的页面 017   
2.2 跨域请求 020   
2.3 常驻后台 025   
2.4 带选项页面的扩展 027   
2.5 扩展页面间的通信 032   
2.6 存储数据 034   
2.7 i18n 037   
第3章 Chrome扩展的UI界面 039   
3.1 CSS简述 040   
3.2 Browser Actions 045   
3.3 右键菜单 051   
3.4 桌面提醒 056   
3.5 omnibox 058   
3.6 Page Actions 061   
第4章 管理你的浏览器 062   
4.1 书签 063   
4.2 Cookies 068   
4.3 历史 071   
4.4 管理扩展与应用 075   
4.5 标签 078   
4.6 Override Pages 084   
第5章 部分高级API 086   
5.1 下载 087   
5.2 网络请求 089   
5.3 代理 092   
5.4 系统信息 095   
第6章 Chrome应用基础 098   
6.1 更加严格的内容安全策略 099   
6.2 图标设计规范 101   
6.3 应用的生命周期 103   
6.4 应用窗口 106   
6.5 编写第一个Chrome应用 117   
第7章 文件系统 125   
7.1 目录及文件操作对象 126   
7.2 获取目录及文件操作对象 127   
7.3 读取文件 128   
7.4 遍历目录 130   
7.5 创建及删除目录和文件 132   
7.6 写入文件 134   
7.7 复制及移动目录和文件 139   
第8章 媒体库 140   
8.1 获取媒体库 141   
8.2 添加及移除媒体库 146   
8.3 更新媒体库 148   
8.4 获取媒体文件信息 152   
第9章 网络通信 154   
9.1 UDP协议 155   
9.2 TCP协议 166   
9.3 TCP Server 170   
9.4 WebSocket 178   
第10章 其他接口 179   
10.1 操作USB设备 180   
10.2 串口通信 183   
10.3 文字转语音 185   
10.4 系统信息 189   
附录A 制作Chrome主题 191   
A.1 背景图片 193   
A.2 颜色 198   
A.3 颜色叠加 205   
A.4 UI属性 206   
A.5 使用My Chrome Theme制作主题 209   
附录B CSS选择器 212   
B.1 基本选择器 213   
B.2 高级选择器 215   
B.3 伪类 216   
附录C 初识AngularJS 220   
C.1 视图 221   
C.2 $scope 224   
C.3 module与路由 225   
附录D Chrome扩展及应用的完整API列表 229   
D.1 Chrome扩展的全部API 230   
D.2 Chrome应用的全部API 235   
看过本书的人还看过